Ngành Giáo dục & Đào tạo huyện Tân Lạc - Quá trình xây dựng và phát triển

Cách đây hơn 60 năm, ngày 15-10-1957 huyện Tân Lạc được thành lập, tách ra từ huyện Lạc Sơn. Cùng với đó thành lập huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Lạc cũng được ra đời, đánh dấu bước ngoạt quan trọng trong sự nghiệp “Trồng người” trên quê hương Tân Lạc.

Trong hơn 60 năm qua, kể từ khi thành lập huyện đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ huyện Tân Lạc, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện đã không ngừng được chăm lo, phát triển, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện.

Khi mới thành lập, toàn huyện đa số người dân mù chữ; đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã chỉ có một số rất ít học đến lớp 4, còn lại hầu hết mới ở trình độ biết đọc, biết viết; giáo dục phổ thông chỉ có một trường cấp I Thạch Bi với 7 lớp và khoảng 200 học sinh, lớp học là những nhà tạm, tranh tre, nứa là. Đến nay, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện đã có bước tiến vượt bậc, phát triển toàn diện, vững chắc. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục được tăng cường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giảng dạy và học tập. Quy mô trường lớp được quy hoạch, sắp xếp lại phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng trường và địa bàn dân cư, nhằm tập trung tối đa nguồn lực để đầu tư cho giáo dục.

  1. Trưởng  Phòng Giáo dục qua các thời kỳ

Ông : Bùi Văn Ngôn   ( 1971 -  1974)

Ông : Bùi  Văn Tuyến ( 1974 – 1979)

Ông : Bùi Đức Xếp     ( 1979 – 1981)

Ông : Phạm Minh Tân ( 1981 – 1991)

Ông : Đào Xuân Hòa   ( 1991 – 2000)

Ông : Bùi Trọng Đắc   ( 2000 – 2009)

Ông : Trần Văn An      ( 2009 – 2018)

Ông : Bùi Văn Hải       ( 2018 – nay)

          2. Về quy mô trường, lớp, học sinh năm 2019

Toàn huyện có 61 trường và 02 cơ sở giáo dục mầm non (trong đó có 01 trường mầm non tư thục); 11 trường tiểu học; 11 trường THCS, 14 trường TH&THCS và 24 trung tâm học tập cộng đồng. Toàn huyện có 732 lớp với 19.313 học sinh. Trong đó:

Giáo dục Mầm non: Thực hiện 25 trường, 02 cơ sở giáo dục, có 260 nhóm, lớp; 6602 cháu.

Giáo dục Tiểu học: Thực hiện 11 trường (14 trường TH&THCS): 308 lớp với 7889 học sinh;

Giáo dục THCS: Thực hiện 11 trường, (14 trường TH&THCS:  163 lớp với 4822 học sinh.

3. Quy mô đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Toàn ngành có 1668 người. Biên chế 1605 người, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 63 người. Chia theo vị trí việc làm: CBQL 151 người, giáo viên 1326 người, nhân viên: 192 người.